Skip to content Skip to footer

วิธีการลงทะเบียนผู้ใช้งานสำหรับระบบ Data Hub

การ Create user สามารถกำหนดรายละเอียดได้จากผู้ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งาน DataHub
โดยมีรายละเอียดตามภาพดังนี้