Skip to content Skip to footer

 อว. จัดตั้ง “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences : TAS)

 อว. จัดตั้ง “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences : TAS) เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย สร้างคลังสมองของประเทศ เพิ่มRanking มหาวิทยาลัย อัปเกรดวิจัยและนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงในสาขาจำเป็น มุ่งเป้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2580

6 พ.ค. 2565 : ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิด “ธัชวิทย์” วิทยสถาน วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences : TAS) เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการเชื่อมโยงเครือข่าย นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัย มาทำงานร่วมกัน และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (ถนนโยธี)

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. กล่าวว่า ความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดนับเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนา ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็น เรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะโลกปัจจุบันที่มีการ แข่งขันสูงขึ้น จึงมีนโยบายให้จัดตั้งวิทยสถานวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences : TAS) หรือเรียกว่า “ธัชวิทย์” คู่ไปกับวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย “ธัชชา” ซึ่งได้ก่อตั้งเพื่อทำให้คนไทยเห็นคุณค่าเรื่องราวในอดีต

ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวัฒนธรรม ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศเพื่อกระจายสู่สายตา ประชาคมโลก ส่วน “ธัชวิทย์” จะเป็นเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง เครือข่ายนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมาทำงานร่วมกัน รวมทั้งการใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ เพื่อสร้างประเทศให้มีฐานวิทยาศาสตร์ที่ดี ฐานการพัฒนาคนไทย ให้ได้ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในเวทีโลก โดยให้มีรูปแบบการดำเนินงานใน 3 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การสร้างเครือข่ายคลังสมองทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ (Frontline Think Tank) มิติที่ ๒ กลุ่มริเริ่มงานวิจัยชั้นนำ (Frontier Science Alliances) และมิติที่ ๓ ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพสูงเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงของโลก (Future Graduates Platform) เป้าหมายสำคัญคือการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งต้องอุดมไปด้วย สรรพวิทยาและศาสตร์ในทุก ๆ แขนงเป็นส่วนประกอบ และ กระทรวง อว. คือสถานที่รวบรวมสิ่งเหล่านั้นไว้มากมาย ทั้งด้าน การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง “ธัชวิทย์” จะเป็นศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย เพื่อรวบรวมและใช้อย่างสร้างสรรค์ กระทรวง อว. จะเป็น กระทรวงที่พัฒนาแล้วในปี 2570 และจะพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2580 ได้อย่างแน่นอน ตนมั่นใจ…

ด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า “ธัชวิทย์” หรือ “TAS” ต้องเป็นที่พึ่งได้ของประเทศ ให้คำตอบได้ในเรื่องสำคัญแก่ประเทศได้ เป็นคำตอบทางปัญญา ของประเทศ ที่มีความถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว และต้องทำให้ อันดับของมหาวิทยาลัยไทยดีขึ้น โดยการ repackage งานวิจัย ที่มีอยู่ และ new package เลือกเรื่องที่ดีที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุด ให้มีผลงานออกมาหลากหลายและมีคุณภาพสู่การไต่อันดับ ที่สูงขึ้น มุ่งสร้างผลงาน contribute และพุ่งเป้าในโจทย์ที่ประเทศ กำลังให้ความสำคัญ สร้างองค์ความรู้ใหม่ สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่ม Ranking มหาวิทยาลัยของไทยได้อย่างแน่นอน และที่สำคัญ เรื่องการผลิตกำลังคนระดับสูงแบบมุ่งเป้าของประเทศ โดยการ ใช้สถาบันวิจัยที่มีเครื่องมือดีมากๆ ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ที่มีบุคลากรคุณภาพสูงจำนวนมากแต่ขาดเครื่องมืองานวิจัย ระดับสูง “ธัชวิทย์” จะเป็นกลไกที่ทำให้สถาบันวิจัยทำหน้าที่ ผลิตกำลังคนได้เป็น Academic Institution เสมือนเป็นบัณฑิต วิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มอบปริญญาบัตรได้ เพื่อสร้างทรัพยากร บุคคลสมรรถนะสูงในสาขาที่มีความสำคัญเร่งด่วนของประเทศ เป็นบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทำทันที หรือทำกิจการของตนเอง ก็ได้ มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ “ธัชวิทย์” จะทำงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศ หน่วยงานด้านนโยบาย และหน่วยงาน สนับสนุนทุนวิจัย ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ในต่างประเทศอย่าง มุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อประเทศก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่พัฒนา แล้วในอนาคต