Skip to content Skip to footer

ขออนุญาตเก็บข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสมัครรับข่าวสารจากเว็บไซต์โครงการพัฒนาระบบ Digital Transformation Platform และพัฒนา Digital Single View ของสถาบันอุดมศึกษาไทย หากท่านอ่านแล้วยอมรับข้อตกลงจึงจะสามารถสมัครรับข่าวสารได้ ซึ่งเว็บไซต์นั้นมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Digital Transformation Platform และ Digital Single View เท่านั้น
โดยมีเงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้

หากท่านได้กด “ยอมรับ” นั้นหมายถึง ท่านได้ “อนุญาต” ให้ อว. และเว็บไซต์โครงการพัฒนาระบบ Digital Transformation Platform และพัฒนา Digital Single View ของสถาบันอุดมศึกษาไทย สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ได้

อีเมลที่มอบให้แก่เว็บไซต์โครงการพัฒนาระบบ Digital Transformation Platform และพัฒนา Digital Single View ของสถาบันอุดมศึกษาไทย นี้จะถูกนำไปใช้ภายใต้ อว. เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนข่าวสารจากเว็บไซต์ไปยังอีเมล 

อว. จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้โดยมีระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และตามระยะเวลาการเป็นผู้ติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ คำ

คำนิยาม อีเมล หมายถึง ข้อมูลอีเมลของท่านที่ใช้ลงทะเบียนในเว็บไซต์