Skip to content Skip to footer

Authentication and Verification System

ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล ก่อนการเข้าใช้บริการข้อมูล และแอพพลิชั่น

Authentication and Verification System

Authentication and Verification System เป็นระบบ การพิสูจน์ตัวบุคคลและบริการกลางสําหรับการเข้า แพลตฟอร์ม ในรูปแบบ Single Sign-On(SSO) 

โดยบริการให้กับระบบในโครงการรองรับการพิสูจน์ตัวบุคคลจากผู้ใช้งานจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จากผู้ประกอบการ จากบุคคลธรรมดาและส่วนของการติดตามการตรวจสอบความผิดปกติจากการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มพร้อมแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

 

Go To Top