Skip to content Skip to footer

Data Monitoring and Incident Management System

ระบบติดตามข้อมูลและบริหารจัดการเหตุขัดข้อง

Data Monitoring and Incident Management System

ระบบติดตามข้อมูลและ จัดการอุบัติการณ์แบบรวมศูนย์โดยให้ทําหน้าที่เชื่อมโยง กับทุกระบบในแพลตฟอร์มของโครงการ โดยสามารถแสดงรายละเอียดการติดตามภาระงานของเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รบกวนต่อการทํางานของระบบอื่นและไม่ทําให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ และแสดงผลในรูปแบบของรายงาน dashboard เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึง ข้อสําคัญได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Go To Top