Skip to content Skip to footer

ค้นหาข้อมูลหลักสูตรในระบบ Employer Platform อย่างไร

1. เมื่อเข้าสู่หน้าแรกของระบบ Employer Platform  จะพบกับกล่องสำหรับใช้ค้นหาข้อมูล

2. เลือกประเภทของข้อมูล และใส่ keyword ที่ต้องการค้นหา จากนั้นกด enter หรือค้นหา

3. ระบบจะแสดงข้อมูลตามคำค้นหา

เคล็ดลับ สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของระบบสามารถบันทึกข้อมูลที่ค้นหาไว้ได้ โดยไม่ต้องมาค้นหาใหม่ในครั้งต่อไป